2014 оны 11-р сарын 27, Пүрэв гариг

Нүүр хуудас Мэдээний архив Мэдээ мэдээлэл Санхүү төрийн сангийн хэлтэс 4 сарын мэдээ
Санхүү төрийн сангийн хэлтэс 4 сарын мэдээ
Бичсэн МТА-ILTOD   
2011 оны 5-р сарын 12, Пүрэв гариг, 08:44

Аймгийн ЗДТГазрын Санхүү төрийн сангийн хэлтэсийн  2011 оны 04 дүгээр сарын орон нутгийн төсвийн өр, авлагын болон улсын төсвийн зардлын гүйцэтгэлийн 4 сарын мэдээ тайланг эндээс үзнэ үүОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ӨР, АВЛАГЫН 4 САРЫН МЭДЭЭ
ҮЗҮҮЛЭЛТ НИЙТ АВЛАГА НИЙТ ЄГЛЄГ Цалин НДШ Тээвэр, шатахуун Бусад зардал
НИЙТ ДҮН 6,327.50 8,076.50 4,358.00 754.70 2,399.80 564.00
Шарын гол сум 948.80 4,059.80 1,315.00 345.00 2,399.80 -
ШГ Сумын ЗДТГ 948.80 4,059.80 1,315.00 345.00 2,399.80 -
Орхон сум 1,706.20 1,962.20 1,269.80 128.40 - 564.00
Орхон ИТХ 99.00 - - - - -
Орхон ЗДТГ 1,607.20 1,962.20 1,269.80 128.40 - 564.00
Хонгор сум 3,672.50 2,054.50 1,773.20 281.30 - -
Хонгор ЗДТГ 2,414.50 2,054.50 1,773.20 281.30 - -
Хонгор сум ИТХ 1,018.00 - - - - -
Хонгор ус суваг 240.00 - - - - -


УЛСЫН ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 4 САРЫН МЭДЭЭ
ҮЗҮҮЛЭЛТ Тєлєвлєгєє
/єссєн дүнгээр/
Гүйцэтгэл
/єссєн дүнгээр/
НИЙТ ДҮН 10,007,215.00 9,064,391.92
Мєнгєн хєрєнгийн оны эхний їлдэгдэл - 400,970.79
Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эхний їлдэгдэл - 24,081.83
Бусад байгууллага, иргэдэд єгєх єглєгийн эхний їлдэгдэл - 368,622.90
I. ОРЛОГЫН ДҮН 10,007,215.00 9,998,200.18
Эрїїл мэндийн даатгалаас санхүүжих 611,859.20 525,133.00
Їндсэн їйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 88,305.60 112,082.12
Туслах їйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 13,492.40 16,098.86
Тєсвєєс урсгал санхүүжилт 9,293,557.80 9,344,886.20
II. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 10,007,215.00 9,064,391.92
А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН 10,007,215.00 9,064,391.92
1. Бараа, үйлчилгээний зардал 9,377,419.80 8,711,496.90
1.1 Цалин хєлс болон нэмэгдэл урамшил 5,739,319.90 5,507,102.41
үндсэн цалин 5,547,771.90 5,376,826.80
Нэмэгдэл цалин 48,647.60 39,206.20
Гэрээт ажлын цалин 31,690.80 29,785.65
Унаа, хоолны хєнгєлєлт 111,209.60 61,283.76
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл 570,780.80 532,294.96
Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 459,226.90 426,941.58
Тэтгэвэрийн даатгал 459,226.90 426,941.58
Эpїїл мэндийн даатгалын хуpаамж 111,553.90 105,353.38
Байгууллагаас тєлєх ЭМД-ын шимтгэл 111,553.90 105,353.38
1.3 Бараа їйлчилгээний бусад зардал 3,067,319.10 2,672,099.53
Бичиг хэрэг 33,211.10 30,545.38
Гэрэл цахилгаан 112,837.60 109,744.42
Түлш, халаалт 1,059,503.90 952,972.46
Тээвэр (шатахуун) 100,971.20 84,118.85
Шуудан, холбоо 28,711.10 23,565.15
Цэвэр, бохир ус 155,340.90 131,977.95
Дотоод албан томилолт 32,575.00 23,862.88
Ном хэвлэл авах 13,272.10 8,742.10
Хичээл, їйлдвэрлэлийн дадлага хийх 150.00 116.00
Эд хогшил худалдан авах 45,235.10 42,266.90
Багаж, хэрэгсэл 21,028.80 18,652.40
Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл 100.00 100.00
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх зүйлс 24,106.30 23,514.50
Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл 25,368.50 12,093.50
Хоол 494,729.50 432,120.36
Үдийн цай хєтєлбєр 219,366.00 209,528.50
Эм 249,693.60 247,260.30
Урсгал засвар 19,809.50 9,807.56
Тєлбєр хураамж болон бусад зардал 23,897.50 18,027.30
Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн 18,649.00 14,481.01
Холбооны суваг ашигласны хєлс 13,940.00 1,290.10
Байрны тїрээсийн хєлс 11,513.80 8,010.32
Орон нутгийн хуваарилагдаагїй зардал 7,388.20 6,250.00
Маягт хэвлэх зардал 7,388.20 6,250.00
Хєтєлбєр болон тєслийн дотоод урсгал зардал 10,284.40 9,196.30
Харуул хамгаалалтын зардал 3,000.00 2,869.50
Сургалт, хурал зєвлєгєєний зардал 142,887.30 79,353.21
Хичээл, їйлдвэрлэлийн дадлага, сургуулилт 142,740.50 79,353.21
Сургалт, семинар зохион байгуулах зардал 146.80 -
Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон зардал 192,431.20 178,854.42
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний хєлс 26,260.00 21,655.21
Тєрийн нэрийн ємнєєс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ 63.20 25.00
Уран бүтээл хийлгэх, бэлтгүүлэх 18,423.60 17,561.35
Эрдэм, шинжилгээ, судалгааны ажлын хєлс 60.00 45.00
Аудит, баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох үйлчилгээний хєлс (гадаад) 3,185.00 1,909.63
Банк, санхїїгийн байгууллагын їйлчилгээний хураамж 275.30 6.30
Аудит, зэрэглэл тогтоох їйлчилгээний хєлс (дотоод) 742.50 429.23
Эд хєрєнгийн даатгал 190.00 -
Тээврийн хэрэгслийн даатгал 2,481.30 1,009.70
Харуул, хамгаалалтын хєлс 561.60 330.00
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо 277.50 339.00
Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал 15,105.00 5,534.40
Хог хаягдал устгах, цэвэрлэх 5,161.20 4,862.25
Газрын тєлбєр 6,026.40 2,993.20
Татаас ба урсгал шилжїїлэг 629,795.20 352,895.02
Єрх гэрт олгох шилжїїлэг 628,309.80 352,616.02
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал, дэмжлэг 200,660.00 118,892.07
Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мєнгєн тэтгэмж 138,091.00 80,229.12
Нэг удаагийн буцалтгїй тусламж 15,324.30 10,650.10
Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны зардал 450.40 -
Шагнал, урамшил 8,090.20 5,563.25
Хєдєє, орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан албан хаагчид олгох тэтгэмж 38,704.10 22,449.60
Оюутны тэтгэлэг 427,649.80 233,723.95
Тєлбєр, хураамж 1,485.40 279.00
Газрын тєлбєр 1,147.30 50.00
Тээврийн хэрэгслийн татвар 338.10 229.00
Мєнгєн хєрєнгийн оны эцсийн їлдэгдэл - 1,334,779.05
Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эцсийн їлдэгдэл - 16,562.13
Бусад байгууллага, иргэдэд єгєх єглєгийн эцсийн їлдэгдэл - 462,956.46
III. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 36.00 -
АЖИЛЛАГСАД БЇГД 1,917.00 -
Удирдах ажилтан 44.00 -
Гїйцэтгэх ажилтан 1,457.00 -
Їйлчилэх ажилтан 360.00 -
Гэрээт ажилчид 56.00 -
Монгол Улсын Шадар сайд 135,826.40 128,344.80
Мєнгєн хєрєнгийн оны эхний їлдэгдэл - 146.60
Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эхний їлдэгдэл - 4,803.13
Бусад байгууллага, иргэдэд єгєх єглєгийн эхний їлдэгдэл - 19,896.80
I. ОРЛОГЫН ДЇН 135,826.40 135,493.20
Туслах їйл ажиллагааны орлогоос санхїїжих 333.20 -
Тєсвєєс урсгал санхїїжилт 135,493.20 135,493.20
II. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДЇН 135,826.40 128,344.80
А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДЇН 135,826.40 128,344.80
1. Бараа, їйлчилгээний зардал 135,226.40 127,994.80
1.1 Цалин хєлс болон нэмэгдэл урамшил 100,575.20 96,285.00
Їндсэн цалин 97,468.00 93,177.80
Унаа, хоолны хєнгєлєлт 3,107.20 3,107.20
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл 11,063.20 9,100.10
Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 9,051.60 7,088.50
Тэтгэвэрийн даатгал 9,051.60 7,088.50
Эpїїл мэндийн даатгалын хуpаамж 2,011.60 2,011.60
Байгууллагаас тєлєх ЭМД-ын шимтгэл 2,011.60 2,011.60
1.3 Бараа їйлчилгээний бусад зардал 23,588.00 22,609.70
Бичиг хэрэг 147.60 127.20
Гэрэл цахилгаан 4,123.20 4,269.20
Тїлш, халаалт 10,672.00 9,363.82
Тээвэр (шатахуун) 1,836.40 1,832.00
Шуудан, холбоо 555.20 473.10
Цэвэр, бохир ус 1,348.40 1,074.70
Дотоод албан томилолт 551.60 253.90
Хоол 863.60 863.60
Урсгал засвар 569.20 551.90
Тєлбєр хураамж болон бусад зардал 2,637.20 3,465.08
Сургалт, хурал зєвлєгєєний зардал 283.60 335.20
Хичээл, їйлдвэрлэлийн дадлага, сургуулилт 283.60 335.20
Татаас ба урсгал шилжїїлэг 600.00 350.00
Єрх гэрт олгох шилжїїлэг 600.00 350.00
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал, дэмжлэг 600.00 350.00
Нэг удаагийн буцалтгїй тусламж 600.00 350.00
Мєнгєн хєрєнгийн оны эцсийн їлдэгдэл - 7,295.00
Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эцсийн їлдэгдэл - 4,803.13
Бусад байгууллага, иргэдэд єгєх єглєгийн эцсийн їлдэгдэл - 21,403.80
III. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 1.00 -
АЖИЛЛАГСАД БЇГД 22.00 -
Удирдах ажилтан 1.00 -
Гїйцэтгэх ажилтан 9.00 -
Їйлчилэх ажилтан 5.00 -
Гэрээт ажилчид 7.00 -
Хууль зїй дотоод хэргийн сайд 463,786.30 441,418.41
Мєнгєн хєрєнгийн оны эхний їлдэгдэл - 10,167.00
I. ОРЛОГЫН ДЇН 463,786.30 525,242.23
Їндсэн їйл ажиллагааны орлогоос санхїїжих 13,334.00 23,461.53
Тєсвєєс урсгал санхїїжилт 450,452.30 501,780.70
II. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДЇН 463,786.30 441,418.41
А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДЇН 463,786.30 441,418.41
1. Бараа, їйлчилгээний зардал 452,786.30 440,830.41
1.1 Цалин хєлс болон нэмэгдэл урамшил 362,510.50 366,443.05
Їндсэн цалин 355,773.70 360,366.15
Гэрээт ажлын цалин 5,584.80 5,584.80
Унаа, хоолны хєнгєлєлт 1,152.00 492.10
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл 8,874.50 9,543.30
Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 4,830.10 5,612.40
Тэтгэвэрийн даатгал 4,830.10 5,612.40
Эpїїл мэндийн даатгалын хуpаамж 4,044.40 3,930.90
Байгууллагаас тєлєх ЭМД-ын шимтгэл 4,044.40 3,930.90
1.3 Бараа їйлчилгээний бусад зардал 81,401.30 64,844.06
Бичиг хэрэг 3,529.60 2,989.70
Гэрэл цахилгаан 5,923.60 5,680.97
Тїлш, халаалт 31,075.30 27,079.65
Тээвэр (шатахуун) 21,809.60 16,646.60
Шуудан, холбоо 2,984.80 3,149.40
Цэвэр, бохир ус 3,079.60 3,345.73
Дотоод албан томилолт 2,151.60 1,731.50
Эд хогшил худалдан авах 333.20 214.90
Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх зїйлс 333.20 214.90
Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл 700.00 -
Хоол 2,830.00 1,970.50
Эм 641.20 445.80
Урсгал засвар 1,133.20 295.61
Тєлбєр хураамж болон бусад зардал 1,465.60 1,101.70
Холбооны суваг ашигласны хєлс 2,734.00 -
Газрын тєлбєр 1,010.00 192.00
Татаас ба урсгал шилжїїлэг 11,000.00 588.00
Єрх гэрт олгох шилжїїлэг 11,000.00 588.00
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал, дэмжлэг 11,000.00 588.00
Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мєнгєн тэтгэмж 11,000.00 -
Нэг удаагийн буцалтгїй тусламж - 588.00
Мєнгєн хєрєнгийн оны эцсийн їлдэгдэл - 93,990.82
III. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 2.00 -
АЖИЛЛАГСАД БЇГД 206.00 -
Удирдах ажилтан 7.00 -
Гїйцэтгэх ажилтан 195.00 -
Їйлчилэх ажилтан 4.00 -
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд 108,709.20 100,390.18
Мєнгєн хєрєнгийн оны эхний їлдэгдэл - 1,664.80
I. ОРЛОГЫН ДЇН 108,709.20 108,980.20
Туслах їйл ажиллагааны орлогоос санхїїжих 124.00 395.00
Тєсвєєс урсгал санхїїжилт 108,585.20 108,585.20
II. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДЇН 108,709.20 100,390.18
А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДЇН 108,709.20 100,390.18
1. Бараа, їйлчилгээний зардал 107,492.40 99,855.18
1.1 Цалин хєлс болон нэмэгдэл урамшил 79,938.40 77,055.36
Їндсэн цалин 77,519.20 74,504.10
Нэмэгдэл цалин 1,612.40 1,864.20
Унаа, хоолны хєнгєлєлт 806.80 687.06
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл 8,792.80 8,268.60
Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 7,194.00 6,765.10
Тэтгэвэрийн даатгал 7,194.00 6,765.10
Эpїїл мэндийн даатгалын хуpаамж 1,598.80 1,503.50
Байгууллагаас тєлєх ЭМД-ын шимтгэл 1,598.80 1,503.50
1.3 Бараа їйлчилгээний бусад зардал 18,761.20 14,531.22
Бичиг хэрэг 666.80 644.80
Гэрэл цахилгаан 1,895.20 1,796.30
Тїлш, халаалт 5,670.00 5,155.10
Тээвэр (шатахуун) 2,537.20 2,530.00
Шуудан, холбоо 752.70 642.50
Цэвэр, бохир ус 725.20 315.80
Дотоод албан томилолт 795.60 622.80
Ном хэвлэл авах 75.00 28.00
Хичээл, їйлдвэрлэлийн дадлага хийх 150.00 116.00
Эд хогшил худалдан авах 1,015.00 215.00
Багаж, хэрэгсэл 90.00 90.00
Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх зїйлс 925.00 125.00
Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл 420.00 50.00
Урсгал засвар 405.00 239.70
Тєлбєр хураамж болон бусад зардал 992.50 145.80
Холбооны суваг ашигласны хєлс 600.00 337.60
Байрны тїрээсийн хєлс 1,926.00 1,641.82
Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил їйлчилгээний хєлс 60.00 45.00
Эрдэм, шинжилгээ, судалгааны ажлын хєлс 60.00 45.00
Газрын тєлбєр 75.00 5.00
Татаас ба урсгал шилжїїлэг 1,216.80 535.00
Єрх гэрт олгох шилжїїлэг 1,216.80 535.00
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал, дэмжлэг 1,216.80 535.00
Нэг удаагийн буцалтгїй тусламж 1,216.80 535.00
Мєнгєн хєрєнгийн оны эцсийн їлдэгдэл - 10,254.82
Бусад байгууллага, иргэдэд єгєх єглєгийн эцсийн їлдэгдэл - 250.00
III. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 2.00 -
АЖИЛЛАГСАД БЇГД 53.00 -
Удирдах ажилтан 2.00 -
Гїйцэтгэх ажилтан 43.00 -
Їйлчилэх ажилтан 8.00 -
Боловсрол Соёл Шинжлэх ухааны сайд 6,299,083.10 5,627,564.71
Мєнгєн хєрєнгийн оны эхний їлдэгдэл - 344,840.44
Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эхний їлдэгдэл - 17,853.10
Бусад байгууллага, иргэдэд єгєх єглєгийн эхний їлдэгдэл - 124,123.30
I. ОРЛОГЫН ДЇН 6,299,083.10 6,303,311.62
Їндсэн їйл ажиллагааны орлогоос санхїїжих 53,078.40 55,889.46
Туслах їйл ажиллагааны орлогоос санхїїжих 12,152.00 13,569.46
Тєсвєєс урсгал санхїїжилт 6,233,852.70 6,233,852.70
II. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДЇН 6,299,083.10 5,627,564.71
А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДЇН 6,299,083.10 5,627,564.71
1. Бараа, їйлчилгээний зардал 5,756,474.10 5,311,107.54
1.1 Цалин хєлс болон нэмэгдэл урамшил 3,426,032.70 3,261,708.71
Їндсэн цалин 3,381,667.50 3,226,508.91
Нэмэгдэл цалин 33,265.60 23,572.80
Гэрээт ажлын цалин 11,099.60 11,627.00
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл 376,710.70 357,520.33
Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 308,217.20 292,170.92
Тэтгэвэрийн даатгал 308,217.20 292,170.92
Эpїїл мэндийн даатгалын хуpаамж 68,493.50 65,349.41
Байгууллагаас тєлєх ЭМД-ын шимтгэл 68,493.50 65,349.41
1.3 Бараа їйлчилгээний бусад зардал 1,953,730.70 1,691,878.50
Бичиг хэрэг 15,904.10 14,088.13
Гэрэл цахилгаан 68,620.00 65,169.50
Тїлш, халаалт 849,581.80 782,328.93
Тээвэр (шатахуун) 9,289.80 5,696.80
Шуудан, холбоо 12,501.60 9,667.06
Цэвэр, бохир ус 87,197.70 64,753.33
Дотоод албан томилолт 16,724.70 9,067.63
Ном хэвлэл авах 12,823.50 8,304.60
Эд хогшил худалдан авах 32,284.00 33,829.10
Багаж, хэрэгсэл 20,000.00 17,804.00
Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх зїйлс 12,284.00 16,025.10
Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл 17,336.90 7,065.90
Хоол 402,422.70 358,047.46
Їдийн цай хєтєлбєр 219,366.00 209,528.50
Эм 2,141.40 489.20
Урсгал засвар 12,406.10 4,800.00
Тєлбєр хураамж болон бусад зардал 15,179.20 10,550.85
Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн 9,249.00 5,271.75
Холбооны суваг ашигласны хєлс 2,436.40 952.50
Байрны тїрээсийн хєлс 4,576.80 3,281.00
Орон нутгийн хуваарилагдаагїй зардал 895.00 390.50
Маягт хэвлэх зардал 895.00 390.50
Харуул хамгаалалтын зардал 3,000.00 2,869.50
Сургалт, хурал зєвлєгєєний зардал 140,808.80 77,834.91
Хичээл, їйлдвэрлэлийн дадлага, сургуулилт 140,808.80 77,834.91
Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил їйлчилгээний хєлс 18,985.20 17,891.35
Уран бїтээл хийлгэх, бэлтгїїлэх 18,423.60 17,561.35
Харуул, хамгаалалтын хєлс 561.60 330.00
Татаас ба урсгал шилжїїлэг 542,609.00 316,457.17
Єрх гэрт олгох шилжїїлэг 542,609.00 316,457.17
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал, дэмжлэг 115,381.20 82,777.22
Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мєнгєн тэтгэмж 64,065.00 52,286.12
Нэг удаагийн буцалтгїй тусламж 6,317.50 3,578.80
Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны зардал 450.40 -
Шагнал, урамшил 6,940.20 4,462.70
Хєдєє, орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан албан хаагчид олгох тэтгэмж 37,608.10 22,449.60
Оюутны тэтгэлэг 427,227.80 233,679.95
Мєнгєн хєрєнгийн оны эцсийн їлдэгдэл - 1,020,587.35
Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эцсийн їлдэгдэл - 9,758.80
Бусад байгууллага, иргэдэд єгєх єглєгийн эцсийн їлдэгдэл - 147,454.06
III. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 19.00 -
АЖИЛЛАГСАД БЇГД 763.00 -
Удирдах ажилтан 21.00 -
Гїйцэтгэх ажилтан 533.00 -
Їйлчилэх ажилтан 179.00 -
Гэрээт ажилчид 30.00 -
Зам тээвэр, барилга хот байгуулалтын яам 97,222.50 81,676.30
Мєнгєн хєрєнгийн оны эхний їлдэгдэл - 6,576.30
I. ОРЛОГЫН ДЇН 97,222.50 99,896.51
Їндсэн їйл ажиллагааны орлогоос санхїїжих - 2,674.01
Тєсвєєс урсгал санхїїжилт 97,222.50 97,222.50
II. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДЇН 97,222.50 81,676.30
А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДЇН 97,222.50 81,676.30
1. Бараа, їйлчилгээний зардал 95,821.30 81,270.30
1.1 Цалин хєлс болон нэмэгдэл урамшил 68,980.40 62,119.68
Їндсэн цалин 54,892.40 50,719.63
Нэмэгдэл цалин 2,210.40 2,210.00
Гэрээт ажлын цалин 7,583.20 6,205.25
Унаа, хоолны хєнгєлєлт 4,294.40 2,984.80
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл 7,761.20 6,458.52
Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 6,381.20 5,211.55
Тэтгэвэрийн даатгал 6,381.20 5,211.55
Эpїїл мэндийн даатгалын хуpаамж 1,380.00 1,246.97
Байгууллагаас тєлєх ЭМД-ын шимтгэл 1,380.00 1,246.97
1.3 Бараа їйлчилгээний бусад зардал 19,079.70 12,692.10
Бичиг хэрэг 613.20 327.60
Гэрэл цахилгаан 1,128.00 652.25
Тїлш, халаалт 4,578.00 2,523.86
Тээвэр (шатахуун) 1,981.20 870.00
Шуудан, холбоо 570.40 581.12
Цэвэр, бохир ус 500.00 79.07
Дотоод албан томилолт 1,259.30 915.60
Ном хэвлэл авах 15.00 10.00
Эд хогшил худалдан авах 100.00 100.00
Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл 100.00 100.00
Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл 50.00 -
Тєлбєр хураамж болон бусад зардал 393.20 284.90
Байрны тїрээсийн хєлс 1,026.00 319.50
Орон нутгийн хуваарилагдаагїй зардал 6,233.20 5,859.50
Маягт хэвлэх зардал 6,233.20 5,859.50
Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил їйлчилгээний хєлс 522.20 168.70
Тєрийн нэрийн ємнєєс гїйцэтгїїлсэн ажил їйлчилгээ 63.20 25.00
Аудит, зэрэглэл тогтоох їйлчилгээний хєлс (дотоод) 100.00 -
Эд хєрєнгийн даатгал 190.00 -
Тээврийн хэрэгслийн даатгал 150.00 128.70
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо 19.00 15.00
Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал 80.00 -
Хог хаягдал устгах, цэвэрлэх 30.00 -
Татаас ба урсгал шилжїїлэг 1,401.20 406.00
Єрх гэрт олгох шилжїїлэг 683.20 364.00
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал, дэмжлэг 583.20 364.00
Нэг удаагийн буцалтгїй тусламж 583.20 364.00
Оюутны тэтгэлэг 100.00 -
Тєлбєр, хураамж 718.00 42.00
Газрын тєлбєр 643.00 -
Тээврийн хэрэгслийн татвар 75.00 42.00
Мєнгєн хєрєнгийн оны эцсийн їлдэгдэл - 24,796.51
III. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 2.00 -
АЖИЛЛАГСАД БЇГД 25.00 -
Удирдах ажилтан 2.00 -
Гїйцэтгэх ажилтан 19.00 -
Їйлчилэх ажилтан 1.00 -
Гэрээт ажилчид 3.00 -
Нийгмийн хамгаалал хєдєлмєрийн сайд 55,430.70 52,374.77
Мєнгєн хєрєнгийн оны эхний їлдэгдэл - 4,056.20
I. ОРЛОГЫН ДЇН 55,430.70 54,763.90
Їндсэн їйл ажиллагааны орлогоос санхїїжих 666.80 -
Тєсвєєс урсгал санхїїжилт 54,763.90 54,763.90
II. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДЇН 55,430.70 52,374.77
А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДЇН 55,430.70 52,374.77
1. Бараа, їйлчилгээний зардал 55,180.70 52,269.77
1.1 Цалин хєлс болон нэмэгдэл урамшил 39,984.80 39,679.10
Їндсэн цалин 39,984.80 39,679.10
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл 4,398.40 4,385.00
Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 3,598.80 3,585.40
Тэтгэвэрийн даатгал 3,598.80 3,585.40
Эpїїл мэндийн даатгалын хуpаамж 799.60 799.60
Байгууллагаас тєлєх ЭМД-ын шимтгэл 799.60 799.60
1.3 Бараа їйлчилгээний бусад зардал 10,797.50 8,205.67
Бичиг хэрэг 164.30 173.40
Гэрэл цахилгаан 1,144.00 1,144.00
Тїлш, халаалт 1,926.80 1,926.80
Тээвэр (шатахуун) 539.60 539.60
Шуудан, холбоо 1,636.00 1,573.57
Цэвэр, бохир ус 1,164.40 341.80
Дотоод албан томилолт 265.40 246.50
Ном хэвлэл авах 36.00 -
Эд хогшил худалдан авах 200.00 2,140.00
Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх зїйлс 200.00 2,140.00
Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл 120.60 -
Хоол 2,950.40 -
Урсгал засвар 250.00 -
Тєлбєр хураамж болон бусад зардал 150.00 120.00
Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил їйлчилгээний хєлс 250.00 -
Аудит, баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох їйлчилгээний хєлс (гадаад) 100.00 -
Тээврийн хэрэгслийн даатгал 150.00 -
Татаас ба урсгал шилжїїлэг 250.00 105.00
Єрх гэрт олгох шилжїїлэг 250.00 105.00
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал, дэмжлэг 250.00 105.00
Нэг удаагийн буцалтгїй тусламж 250.00 105.00
Мєнгєн хєрєнгийн оны эцсийн їлдэгдэл - 6,445.33
III. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 1.00 -
АЖИЛЛАГСАД БЇГД 29.00 -
Удирдах ажилтан 1.00 -
Гїйцэтгэх ажилтан 14.00 -
Їйлчилэх ажилтан 14.00 -
Эрїїл мэндийн сайд 2,142,777.70 2,015,909.02
Мєнгєн хєрєнгийн оны эхний їлдэгдэл - 12,742.35
Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эхний їлдэгдэл - 1,425.60
Бусад байгууллага, иргэдэд єгєх єглєгийн эхний їлдэгдэл - 211,945.20
I. ОРЛОГЫН ДЇН 2,142,777.70 2,066,545.22
Эрїїл мэндийн даатгалаас санхїїжих 611,859.20 525,133.00
Їндсэн їйл ажиллагааны орлогоос санхїїжих 20,359.60 29,602.12
Туслах їйл ажиллагааны орлогоос санхїїжих 883.20 2,134.40
Тєсвєєс урсгал санхїїжилт 1,509,675.70 1,509,675.70
II. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДЇН 2,142,777.70 2,015,909.02
А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДЇН 2,142,777.70 2,015,909.02
1. Бараа, їйлчилгээний зардал 2,107,077.50 1,983,705.27
1.1 Цалин хєлс болон нэмэгдэл урамшил 1,134,954.00 1,093,281.08
Їндсэн цалин 1,041,618.00 1,046,589.68
Унаа, хоолны хєнгєлєлт 93,336.00 46,691.40
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл 124,844.00 110,638.48
Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 102,145.20 88,174.08
Тэтгэвэрийн даатгал 102,145.20 88,174.08
Эpїїл мэндийн даатгалын хуpаамж 22,698.80 22,464.40
Байгууллагаас тєлєх ЭМД-ын шимтгэл 22,698.80 22,464.40
1.3 Бараа їйлчилгээний бусад зардал 847,279.50 779,785.71
Бичиг хэрэг 5,362.80 7,333.45
Гэрэл цахилгаан 22,884.00 27,373.30
Тїлш, халаалт 132,286.80 108,618.80
Тээвэр (шатахуун) 40,463.20 33,828.75
Шуудан, холбоо 5,175.20 3,767.30
Цэвэр, бохир ус 58,755.60 60,770.47
Дотоод албан томилолт 3,851.20 3,406.10
Ном хэвлэл авах 244.60 321.50
Эд хогшил худалдан авах 7,339.90 5,283.40
Багаж, хэрэгсэл 438.80 558.40
Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх зїйлс 6,901.10 4,725.00
Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл 5,597.00 4,651.90
Хоол 77,596.80 63,586.80
Эм 245,728.80 245,563.30
Урсгал засвар 2,726.80 3,078.05
Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн 9,000.00 8,855.56
Хєтєлбєр болон тєслийн дотоод урсгал зардал 10,284.40 9,196.30
Сургалт, хурал зєвлєгєєний зардал 825.20 329.70
Хичээл, їйлдвэрлэлийн дадлага, сургуулилт 825.20 329.70
Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон зардал 192,431.20 178,854.42
Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил їйлчилгээний хєлс 6,242.60 3,350.16
Аудит, баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох їйлчилгээний хєлс (гадаад) 2,885.00 1,709.63
Банк, санхїїгийн байгууллагын їйлчилгээний хураамж 275.30 6.30
Аудит, зэрэглэл тогтоох їйлчилгээний хєлс (дотоод) 642.50 429.23
Тээврийн хэрэгслийн даатгал 2,181.30 881.00
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо 258.50 324.00
Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал 12,525.00 4,639.40
Хог хаягдал устгах, цэвэрлэх 5,131.20 4,862.25
Газрын тєлбєр 2,827.20 2,114.80
Татаас ба урсгал шилжїїлэг 35,700.20 32,203.75
Єрх гэрт олгох шилжїїлэг 34,932.80 31,966.75
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал, дэмжлэг 34,932.80 31,966.75
Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мєнгєн тэтгэмж 30,630.00 27,943.00
Нэг удаагийн буцалтгїй тусламж 2,206.80 3,023.20
Шагнал, урамшил 1,000.00 1,000.55
Хєдєє, орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан албан хаагчид олгох тэтгэмж 1,096.00 -
Тєлбєр, хураамж 767.40 237.00
Газрын тєлбєр 504.30 50.00
Тээврийн хэрэгслийн татвар 263.10 187.00
Мєнгєн хєрєнгийн оны эцсийн їлдэгдэл - 63,378.55
Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эцсийн їлдэгдэл - 1,425.60
Бусад байгууллага, иргэдэд єгєх єглєгийн эцсийн їлдэгдэл - 270,431.60
III. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 3.00 -
АЖИЛЛАГСАД БЇГД 534.00 -
Удирдах ажилтан 4.00 -
Гїйцэтгэх ажилтан 393.00 -
Їйлчилэх ажилтан 137.00 -
Мэргэжлийн хяналтын газар 124,536.60 101,075.50
Мєнгєн хєрєнгийн оны эхний їлдэгдэл - 6.00
I. ОРЛОГЫН ДЇН 124,536.60 124,536.60
Тєсвєєс урсгал санхїїжилт 124,536.60 124,536.60
II. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДЇН 124,536.60 101,075.50
А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДЇН 124,536.60 101,075.50
1. Бараа, їйлчилгээний зардал 109,825.40 100,825.50
1.1 Цалин хєлс болон нэмэгдэл урамшил 84,314.40 82,147.80
Їндсэн цалин 82,192.00 80,025.40
Нэмэгдэл цалин 2,122.40 2,122.40
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл 9,274.80 9,274.80
Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 7,588.40 7,588.40
Тэтгэвэрийн даатгал 7,588.40 7,588.40
Эpїїл мэндийн даатгалын хуpаамж 1,686.40 1,686.40
Байгууллагаас тєлєх ЭМД-ын шимтгэл 1,686.40 1,686.40
1.3 Бараа їйлчилгээний бусад зардал 16,236.20 9,402.90
Бичиг хэрэг 1,190.40 841.00
Гэрэл цахилгаан 2,500.80 391.10
Тїлш, халаалт 1,672.40 1,129.60
Тээвэр (шатахуун) 2,167.20 2,026.20
Шуудан, холбоо 801.60 691.70
Цэвэр, бохир ус 670.00 -
Дотоод албан томилолт 3,328.40 3,062.50
Ном хэвлэл авах 78.00 78.00
Эд хогшил худалдан авах 1,236.00 118.00
Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх зїйлс 1,236.00 118.00
Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл 800.00 -
Урсгал засвар 120.00 120.00
Тєлбєр хураамж болон бусад зардал 570.00 558.00
Байрны тїрээсийн хєлс 585.00 368.00
Орон нутгийн хуваарилагдаагїй зардал 260.00 -
Маягт хэвлэх зардал 260.00 -
Сургалт, хурал зєвлєгєєний зардал 256.40 18.80
Хичээл, їйлдвэрлэлийн дадлага, сургуулилт 256.40 18.80
Татаас ба урсгал шилжїїлэг 14,711.20 250.00
Єрх гэрт олгох шилжїїлэг 14,711.20 250.00
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал, дэмжлэг 14,711.20 250.00
Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мєнгєн тэтгэмж 14,361.20 -
Нэг удаагийн буцалтгїй тусламж 200.00 150.00
Шагнал, урамшил 150.00 100.00
Мєнгєн хєрєнгийн оны эцсийн їлдэгдэл - 23,467.10
III. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 1.00 -
АЖИЛЛАГСАД БЇГД 46.00 -
Удирдах ажилтан 1.00 -
Гїйцэтгэх ажилтан 41.00 -
Їйлчилэх ажилтан 2.00 -
Гэрээт ажилчид 2.00 -
Гамшигаас хамгаалах ерєнхий газар 380,759.40 366,649.40
Мєнгєн хєрєнгийн оны эхний їлдэгдэл - 4,736.30
Бусад байгууллага, иргэдэд єгєх єглєгийн эхний їлдэгдэл - 8,981.60
I. ОРЛОГЫН ДЇН 380,759.40 380,814.40
Їндсэн їйл ажиллагааны орлогоос санхїїжих 400.00 455.00
Тєсвєєс урсгал санхїїжилт 380,359.40 380,359.40
II. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДЇН 380,759.40 366,649.40
А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДЇН 380,759.40 366,649.40
1. Бараа, їйлчилгээний зардал 379,437.40 365,609.30
1.1 Цалин хєлс болон нэмэгдэл урамшил 331,428.80 320,192.60
Їндсэн цалин 325,073.60 314,192.00
Гэрээт ажлын цалин 2,963.20 2,624.60
Унаа, хоолны хєнгєлєлт 3,392.00 3,376.00
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл 6,895.20 5,171.40
Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 266.80 200.10
Тэтгэвэрийн даатгал 266.80 200.10
Эpїїл мэндийн даатгалын хуpаамж 6,628.40 4,971.30
Байгууллагаас тєлєх ЭМД-ын шимтгэл 6,628.40 4,971.30
1.3 Бараа їйлчилгээний бусад зардал 41,113.40 40,245.30
Бичиг хэрэг 627.50 536.20
Гэрэл цахилгаан 2,777.20 2,777.20
Тїлш, халаалт 10,170.40 10,170.40
Тээвэр (шатахуун) 16,130.80 16,128.40
Шуудан, холбоо 545.60 485.60
Цэвэр, бохир ус 524.00 523.90
Дотоод албан томилолт 120.00 120.00
Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл 44.00 44.00
Хоол 8,066.00 7,652.00
Эм 217.20 162.00
Урсгал засвар 524.20 377.10
Тєлбєр хураамж болон бусад зардал 500.00 178.80
Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн 400.00 353.70
Сургалт, хурал зєвлєгєєний зардал 466.50 736.00
Хичээл, їйлдвэрлэлийн дадлага, сургуулилт 466.50 736.00
Татаас ба урсгал шилжїїлэг 1,322.00 1,040.10
Єрх гэрт олгох шилжїїлэг 1,322.00 1,040.10
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал, дэмжлэг 1,000.00 996.10
Нэг удаагийн буцалтгїй тусламж 1,000.00 996.10
Оюутны тэтгэлэг 322.00 44.00
Мєнгєн хєрєнгийн оны эцсийн їлдэгдэл - 18,901.30
Бусад байгууллага, иргэдэд єгєх єглєгийн эцсийн їлдэгдэл - 20,001.70
III. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 1.00 -
АЖИЛЛАГСАД БЇГД 167.00 -
Удирдах ажилтан 1.00 -
Гїйцэтгэх ажилтан 163.00 -
Гэрээт ажилчид 3.00 -
Їндэсний статистикийн газар 15,998.70 14,197.01
Мєнгєн хєрєнгийн оны эхний їлдэгдэл - 648.70
I. ОРЛОГЫН ДЇН 15,998.70 15,998.70
Тєсвєєс урсгал санхїїжилт 15,998.70 15,998.70
II. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДЇН 15,998.70 14,197.01
А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДЇН 15,998.70 14,197.01
1. Бараа, їйлчилгээний зардал 15,673.70 14,197.01
1.1 Цалин хєлс болон нэмэгдэл урамшил 12,502.70 11,709.33
Їндсэн цалин 10,610.70 11,709.33
Гэрээт ажлын цалин 716.00 -
Унаа, хоолны хєнгєлєлт 1,176.00 -
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл 1,374.80 1,294.23
Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 1,124.80 1,244.63
Тэтгэвэрийн даатгал 1,124.80 1,244.63
Эpїїл мэндийн даатгалын хуpаамж 250.00 49.60
Байгууллагаас тєлєх ЭМД-ын шимтгэл 250.00 49.60
1.3 Бараа їйлчилгээний бусад зардал 1,796.20 1,193.45
Бичиг хэрэг 121.60 60.80
Тээвэр (шатахуун) 774.40 580.80
Шуудан, холбоо 488.00 488.10
Дотоод албан томилолт 108.20 -
Тєлбєр хураамж болон бусад зардал 304.00 63.75
Татаас ба урсгал шилжїїлэг 325.00 -
Єрх гэрт олгох шилжїїлэг 325.00 -
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал, дэмжлэг 325.00 -
Нэг удаагийн буцалтгїй тусламж 325.00 -
Мєнгєн хєрєнгийн оны эцсийн їлдэгдэл - 2,450.39
III. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 1.00 -
АЖИЛЛАГСАД БЇГД 6.00 -
Удирдах ажилтан 1.00 -
Гїйцэтгэх ажилтан 4.00 -
Гэрээт ажилчид 1.00 -
Хїнс, хєдєє аж ахуй, хєнгєн їйлдвэрийн яам 54,963.60 42,232.92
I. ОРЛОГЫН ДЇН 54,963.60 54,496.80
Їндсэн їйл ажиллагааны орлогоос санхїїжих 466.80 -
Тєсвєєс урсгал санхїїжилт 54,496.80 54,496.80
II. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДЇН 54,963.60 42,232.92
А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДЇН 54,963.60 42,232.92
1. Бараа, їйлчилгээний зардал 53,463.60 41,950.92
1.1 Цалин хєлс болон нэмэгдэл урамшил 29,931.20 29,931.20
Їндсэн цалин 23,526.00 23,526.00
Нэмэгдэл цалин 4,572.00 4,572.00
Унаа, хоолны хєнгєлєлт 1,833.20 1,833.20
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл 3,292.40 3,292.40
Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 2,693.60 2,693.60
Тэтгэвэрийн даатгал 2,693.60 2,693.60
Эpїїл мэндийн даатгалын хуpаамж 598.80 598.80
Байгууллагаас тєлєх ЭМД-ын шимтгэл 598.80 598.80
1.3 Бараа їйлчилгээний бусад зардал 20,240.00 8,727.32
Бичиг хэрэг 800.00 564.20
Гэрэл цахилгаан 960.00 -
Тїлш, халаалт 6,600.00 873.40
Тээвэр (шатахуун) 2,000.00 2,000.00
Шуудан, холбоо 800.00 471.10
Цэвэр, бохир ус 540.00 419.85
Дотоод албан томилолт 1,400.00 2,037.45
Эд хогшил худалдан авах 1,275.00 366.50
Багаж, хэрэгсэл 500.00 200.00
Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх зїйлс 775.00 166.50
Эм 365.00 -
Урсгал засвар 1,000.00 246.60
Тєлбєр хураамж болон бусад зардал 1,000.00 853.22
Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал 2,500.00 895.00
Газрын тєлбєр 1,000.00 -
Татаас ба урсгал шилжїїлэг 1,500.00 282.00
Єрх гэрт олгох шилжїїлэг 1,500.00 282.00
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал, дэмжлэг 1,500.00 282.00
Нэг удаагийн буцалтгїй тусламж 1,500.00 282.00
Мєнгєн хєрєнгийн оны эцсийн їлдэгдэл - 12,263.88
III. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 1.00 -
АЖИЛЛАГСАД БЇГД 20.00 -
Удирдах ажилтан 1.00 -
Гїйцэтгэх ажилтан 13.00 -
Гэрээт ажилчид 6.00 -
Тэргїїн шадар сайд 128,120.80 92,558.90
Мєнгєн хєрєнгийн оны эхний їлдэгдэл - 15,386.10
Бусад байгууллага, иргэдэд єгєх єглєгийн эхний їлдэгдэл - 3,676.00
I. ОРЛОГЫН ДЇН 128,120.80 128,120.80
Тєсвєєс урсгал санхїїжилт 128,120.80 128,120.80
II. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДЇН 128,120.80 92,558.90
А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДЇН 128,120.80 92,558.90
1. Бараа, їйлчилгээний зардал 108,961.00 91,880.90
1.1 Цалин хєлс болон нэмэгдэл урамшил 68,166.80 66,549.50
Їндсэн цалин 57,446.00 55,828.70
Нэмэгдэл цалин 4,864.80 4,864.80
Гэрээт ажлын цалин 3,744.00 3,744.00
Унаа, хоолны хєнгєлєлт 2,112.00 2,112.00
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл 7,498.80 7,347.80
Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 6,135.20 6,606.90
Тэтгэвэрийн даатгал 6,135.20 6,606.90
Эpїїл мэндийн даатгалын хуpаамж 1,363.60 740.90
Байгууллагаас тєлєх ЭМД-ын шимтгэл 1,363.60 740.90
1.3 Бараа їйлчилгээний бусад зардал 33,295.40 17,983.60
Бичиг хэрэг 4,083.20 2,858.90
Гэрэл цахилгаан 881.60 490.60
Тїлш, халаалт 5,270.40 3,802.10
Тээвэр (шатахуун) 1,441.80 1,439.70
Шуудан, холбоо 1,900.00 1,574.60
Цэвэр, бохир ус 836.00 353.30
Дотоод албан томилолт 2,019.00 2,398.90
Эд хогшил худалдан авах 1,452.00 -
Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх зїйлс 1,452.00 -
Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл 300.00 281.70
Эм 600.00 600.00
Урсгал засвар 675.00 98.60
Тєлбєр хураамж болон бусад зардал 705.80 705.20
Холбооны суваг ашигласны хєлс 8,169.60 -
Байрны тїрээсийн хєлс 3,400.00 2,400.00
Сургалт, хурал зєвлєгєєний зардал 246.80 98.60
Хичээл, їйлдвэрлэлийн дадлага, сургуулилт 100.00 98.60
Сургалт, семинар зохион байгуулах зардал 146.80 -
Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил їйлчилгээний хєлс 200.00 200.00
Аудит, баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох їйлчилгээний 200.00 200.00
Газрын тєлбєр 1,114.20 681.40
Татаас ба урсгал шилжїїлэг 19,159.80 678.00
Єрх гэрт олгох шилжїїлэг 19,159.80 678.00
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн 19,159.80 678.00
Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мєнгєн 18,034.80 -
Нэг удаагийн буцалтгїй тусламж 1,125.00 678.00
Мєнгєн хєрєнгийн оны эцсийн їлдэгдэл - 50,948.00
Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эцсийн їлдэгдэл - 574.60
Бусад байгууллага, иргэдэд єгєх єглєгийн эцсийн їлдэгдэл - 3,415.30
III. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 2.00 -
АЖИЛЛАГСАД БЇГД 46.00 -
Удирдах ажилтан 2.00 -
Гїйцэтгэх ажилтан 30.00 -
Їйлчилэх ажилтан 10.00 -
Гэрээт ажилчид 4.00 -


Сүүлд шинэчлэгдсэн: 2011 оны 5-р сарын 12, Пүрэв гариг, 10:10
 

Нэг өгүүлбэрээр

 • Аж ахуй нэгжүүдийн анхааралд
  27.11.13

  2013 оны 11 дүгээр сарын 28-ны 09 цагаас Залуучууд театрын дугуй зааланд жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан тушаахтай холбогдсон сургалт зөвлөгөөн болно. Аж ахуй нэгжүүд өргөнөөр оролцоно уу. Санхүү Төрийн сангийн хэлтэс Утас:99394408, 88405905

 • Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх олгох шалгалт энэ сарын 18-нд болно
  11.11.13

  Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх олгох шалгалтыг 2013 оны 11дүгээр сарын 19, 20-ний өдрүүдэд авна. Бүртгэлийг Дархан-Уул аймгийн СТСХ-т бүртгэнэ.

 • Нягтлан бодогчдын анхааралд
  29.10.13

  Жижиг дунд аж ахуй нэгж байгууллагуудын нягтлан бодогч нарт санхүү, татвар, нийгмийн даатгалын тайланг гаргах сургалтыг 2013 оны 11 дүгээр сарын 15-ний өдрөөс эхлэн явуулах тул сонирхсон нягтлан бодогч нар аймгийн Засаг даргын тамгын газрын 22 номерт ирж бүртгүүлнэ үү. Утас: 70373861

 • ХААБирж
  21.05.13

  Энэ долоо хоногт ангилаагүй ноолуур 1 богц нь 569 927 төгрөг, бараан ноолуур 1 богц нь 558 420 төгрөг, цайвар ноолуур 1 богц нь 562 212 төгрөгийн дундаж үнэтэй байв.Сайтын статистик

Гишүүд : 19
Мэдээлэл : 1928
Вэб холбоос : 6
Мэдээллийг Үзсэн Тоо : 1671217

Яг одоо

Манайд 65 зочид онлайн


Хайлт


Валютын ханш

Цаг агаарын мэдээ


Free counter and web stats